برنامه کار راهه آینده

برنامه کار راهه آینده

برنامه "كارراهه آينده" یکی از برنامه‌های چهارگانه در برنامه ملی آینده‌نگاری محسوب می‌شود. در این برنامه تلاش خواهد شد با تحقق اهداف ويژه‌ی در نظر گرفته شده براي مطالعات آينده‌نگاري، آیین‌نامه آینده‌نگاری ملی اجرايي شود. اين برنامه با مخاطب قرار دادن سیاست‌گذاران، سازمان‌ها و نهادهای سیاست‌گذار سعي در تعيين اولويت‌هاي ملي دارد. مهم‌ترين اهداف "كارراهه آينده" در دو حوزه اهداف محصولي و اهداف فرآيندي قابل بررسي است كه در ادامه به بخشي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

1)       اهداف محصولي شامل اولويت‌گذاري، تهيه اسناد سياستي و مطالعات پشتيبان

2)       اهداف فرآيندي شامل فرهنگ‌سازي در زمينه سياست‌گذاري مشاركتي، شكل‌گيري فضاي مشاركت و گفتگو و ترويج تفكر آينده