مسابقه آینده نگاری فردی

اولین طیف از مخاطبین برنامه ملی آینده‌نگاری علم و فناوری، مطابق با مدل اجرایی آن، جامعه عمومی در نظر گرفته شده است. در این خصوص تلاش خواهد شد در بستر برنامه "شهروند زمانه" با آگاهی‌بخشی مناسب به جامعه، زمینه خلق آینده مشترک فراهم گردد. مسابقه آینده‌نگاری فردی در ذیل برنامه "شهروند زمانه" کلیه دانش‌آموزان و دانشجویان را مخاطب اصلی خود قرار داده است. امید می‌رود با برگزاری این مسابقه درکی صحیح نسبت به شعار "فرزند زمان خویشتن باش" در میان نسل جوان ایجاد شود.

راهنمای شرکت در مسابقه